บริษัท เอสเอสที แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นปิดงบฯ วางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย คลอบคลุมทุกธุรกิจ

โดยมุ่งเน้นคุณภาพของงานวิชาชีพและ การบริการลูกค้า เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดของลูกค้า ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท/เดือน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

feature2-free-img

SST ACCOUNTING AND MANAGEMENT

บริษัท เอสเอสที แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสำนักงานบัญชีที่ช่วยแบ่งเบา การบริหาร การจัดการธุรกิจของลูกค้า ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของงานวิชาชีพและการบริการลูกค้าอย่างสูงสุด เราเป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการด้านบัญชีทุกประเภท บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร บริการวางระบบบัญชีแบบครบวงจร บริการตรวจสอบบัญชี บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ บริการจัดทำเงินเดือนและบริหารงานประกันสังคม และนอกจากนี้ ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีอย่างเต็มใจสำนักงานบัญชีที่ให้บริการแบบครบวงจรชั้นนำ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของงานวิชาชีพและ การบริการลูกค้า เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บริษัท เอสเอสที แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดีอย่างไร?

บริการรวดเร็ว

มีการบริการที่รวดเร็วทันใจ สะดวกง่ายครบจบที่เดียว

ถูกต้องโปร่งใส

ตรงไปตรงมายืดหลักความถูกต้องโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

การบริการที่ดี

เราบริการด้วยหัวใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด

ราคาประหยัด

ค่าบริการของราคาถูก เริ่มต้นเพียง 1,500-3,000 บาท/เดือนเท่านั้น!

มีความน่าเชื่อถือ

มีระบบการจัดการบัญชีที่เป็นยอมรับ มีความถูกต้องแม้นยำน่าเชื่อถือ

มีความเชี่ยวชาญ

เรามีประสบการณ์ด้านการบัญชีที่ยาวนานกว่า 20 ปี

Services

บริการของเรา

บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร

จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท จัดทำหนังสือหารือและเป็นตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร ที่ปรึกษาด้านบัญชีและวางแผนภาษี

บริการรับตรวจสอบบัญชีโดยCPA

ตรวจสอบบัญชีภายใน (Internal Audit) จัดทำงบการเงิน เพื่อรายงานฐานะการเงินของบริษัท วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อวิเคราะห์สถานะของบริษัท จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อวางแผนการเงินของบริษัท จัดทำและยื่นแบบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

บริการวางระบบบัญชีแบบครบวงจร

วางระบบบัญชีใหม่ วางระบบบัญชีในกิจการที่ตั้งขึ้นใหม่ วางระบบบัญชีใหม่ ในกิจการที่ตั้งขึ้นมานานแล้ว วางระบบบัญชีเพื่อขยายให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่

บริการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม

คำนวณเงินเดือน-ค่าแรง ตามระเบียบข้อบังคับ คำนวณเงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดทำรายงานเงินเดือนประจำงวดและรายงานสรุปค่าใช้จ่าย จัดทำรายงานการนำส่งประกันสังคม จัดทำรายงานการหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)

บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด *** ฟรีตรายางบริษัท , จองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ ***

บริการดี ราคาถูก

การบริหารจัดการธุรกิจของคุณด้วยบริการที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ บริการจัดหาพนักงานบัญชี และนอกจากนี้ ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีอย่างเต็มใจ

บริษัท เอสเอสที แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริการด้านจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณมีสิ่งที่สำคัญ ที่ต้องทำมากกว่าที่จะจัดเก็บเอกสารของคุณ เราจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูและคุณและจัดเก็บเอกสารของคุณเพื่อให้คุณสามารถนำเอกสารมาใช้ในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รับจัดทำบัญชี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิ สมาคม ร้านค้า/บุคคลธรรมดา
บริการจัดทำบัญชีรายเดือนและยื่นแบบภาษีอากรประจำเดือน
บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง และจัดทำบัญชี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตาม พรบ. การบัญชี 2543 จัดทำและยื่นแบบภาษีอากรถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา บริการจัดทำบัญชี และยื่นแบบภาษีอากรประจำเดือน

บริการรับทำเงินเดือน

 • คำนวณ เงินเดือน-ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 • คำนวณเงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายงานเงินเดือนประจำงวด และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อทำเช็ค ส่งธนาคาร
 • จัดทำรายงานการนำส่งประกันสังคม
 • จัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1)
 • จัดทำแบบนำส่งเงินประกันสังคม (สปส.1-01)
  จัดทำ สลิปเงินเดือน สำหรับพนักงานรายละเอียดบริการรับทำเงินเดือน(ต่อ)
ตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี โดย CPA การสอบบัญชี (Auditing Service) เป็นการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่นๆ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตามแนวทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้เพื่อที่ให้ผู้สอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัย และแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินที่กิจการจัดทำขึ้นขัดกับข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพียงใด หรือไม่ ในการให้บริการตรวจสอบบัญชี นั้น ทางสำนักงานฯ ให้บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

จัดหาพนักงาน

บริการจัดหาพนักงานบัญชี

จัดหาพนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานบัญชี เอาท์ซอร์ส Outsource หากลูกค้าต้องการเจ้าหน้าที่บัญชีที่สามารถทำงานในงานที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน โดย มีความรู้ ความเข้าใจในงานบัญชีเป็นอย่างดีเยี่ยม และตรวจสอบได้ เนื่องจากยังไม่สามารถหาพนักงานได้ตามความต้องการ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของเราได้ เพราะเรามีเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมด้านบัญชีเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานบัญชี พนักงานบัญชีอาวุโส ผู้จัดการบัญชี ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาฟรี

วางระบบบัญชี

บริการวางระบบบัญชีแบบครบวงจร

ในภาวะปัจจุบันระบบบัญชีมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ มีการแบ่งส่วนงานหลายส่วน และมีพนักงานเป็นจำนวนมาก การมีระบบบัญชีที่เหมาะสมจะทำให้การมอบหมายงานและควบคุมงานกระทำได้ง่าย เพราะระบบบัญชีรายงานผลงานแต่ละส่วนให้ถูกต้อง ช่วยให้ธุรกิจสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยส่วนรวมทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคคลภายนอกได้ถูกต้องทันเวลา ช่วยป้องกันและรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้สูญหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่สมควร การมีระบบบัญชีที่ดีจึงเป็นเป็นระบบที่มีการควบคุมภายในที่ดีด้วย การวางระบบบัญชี คือ การจัดให้มีระบบบัญชีในองค์กร ซึ่งอาจเป็นการวางระบบบัญชีการเงิน หรือบัญชีบริหารซึ่งครอบคลุมไปถึงระบบบัญชีต้นทุนด้วย แล้วแต่ลักษณะของธุรกิจ

วางแผนภาษี

บริการด้านวางแผนภาษีฯ

 • บริการจัดทำแบบภาษี และนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นแบบ
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน(ภ.ง.ด1) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรม(ภ.ง.ด.3) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล(ภ.ง.ด.53) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือน
 • จัดทำแบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริษัท เอสเอสที แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริการด้านจดทะเบียน

จดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์นั้นคือหลักฐานทางการค้า ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเรา ทำให้ลูกค้าของเรานั้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและการบริการของเราจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร้านค้าออนไลน์ หรือร้านค้าที่มีการส่งของมาให้จากต่างจังหวัด ซึ่งลูกค้าอาจไม่มีโอกาสได้พบหน้าเจ้าของร้านเลย แต่ถ้าพวกเขารับรู้ว่าร้านของเรามีการจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็จะสร้างความน่าเขื่อถือได้มากขึ้น รวมถึงการจดทะเบียนพาณชย์นั้นยังช่วยให้เราสามารถใช้ประกอบใบ Statement ในการขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือหาเงินทุนต่างๆ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย (ขอบคุณที่มา Incquity)

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้การประกอบกิจการในรูปแบบบริษัทจำกัดนี้เป็นที่นิยมมาก เพราะการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มักต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก การระดมเงินทุน กิจการในรูปแบบนี้จัดทำได้ง่ายและได้จำนวนมาก นอกจากเงินทุนที่ได้ จะได้จากเจ้าของกิจการผู้เริ่มก่อตั้งแล้ว ยังมีการระดมเงินทุนจากบุคคลทั่วไปด้วยรวมทั้งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารที่มีความสามารถร่วมกันดำเนินกิจการ ส่งผลให้เป็นกิจการที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมากประเภทหนึ่ง
บริษัทจำกัด (Limited Company) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตงลงเข้าร่วมทุนโดยกำหนดทุนออกเป็นหุ้น รวมถึงกำหนดมูลค่าหุ้นไว้ด้วย ใช้คำนำหน้าว่า “บริษัท” และคำว่า “จำกัด” ต่อท้ายชื่อ

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด

จะจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดได้อย่างไร?
การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น เกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะทำการค้าร่วมกันโดยมุ่งหวังที่จะแบ่งผลกำไรจากการดำเนินกิจการค้านั้น การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ทำความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องสำคัญๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นรูปแบบการประกอบกิจการค้าที่มีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างประกอบการค้า ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรทำความตกลงกันในเรื่องสำคัญๆ ดังต่อไปนี้ไว้ก่อนให้ชัดเจน

จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท

 • จดทะเบียนเลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน , บริการชำระบัญชี , บริการจดทะเบียน เพิ่มทุน ลดทุน , บริการจดเปลี่ยนวัตถุประสงค์ , บริการจดเปลี่ยนชื่อบริษัท , แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ / สำนักงานสาขา , แก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท , แก้ไขกรรมการ และ อำนาจกรรมการ
 • จดทะเบียนเพื่อเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บริการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ , จดทะเบียน ขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม , บริการจดทะเบียนธุรกิจ อื่นๆ

ทำไมถึงต้องสำนักงานบัญชี?

ราคาไม่แพง​

การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

ลดความกังวลเรื่องภาษี

การทำบัญชีจะยื่นภาษีให้ถูกต้องตามสมควร เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน … ลดความกังวลในเรื่องภาษี เพราะสำนักงานบัญชีสามารถทำงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ประหยัดเวลา

เพราะสำนักงานบัญชีสามารถทำงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง. ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี.

ถูกต้องโปร่งใส

สามารถไว้วางใจในงานบัญชี และอื่นๆ เพื่อที่จะได้นำเวลาที่เหลือ ไปบริหารงาน บริหารองค์กร ให้ดียิ่งขึ้นไปได้

Testimonials

เสียงจากลูกค้าของเรา

บริการดีมากๆ ดูแลดี ง่ายครบ จบที่เดียว อยากแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสำงานบัญชี
Amanda Lee
CEO & Founder Crix
ลดเรื่องปวดหัวได้เยอะมาก ให้เรื่องยากๆเป็นเรื่องของสำนักงานบัญชี แล้วเอาเวลาไปบริหารธุรกิจดีกว่า!
Cheise
Director at Pasakorn
บริการดี ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ให้คำปรึกษาดี แนะนำ สำหรับคนที่กำลังมองหาสำนักงานบัญชี ต้อง SST-ACC
Kathy
Director at Bedtrade

ติดต่อเราตอนนี้

Scroll to Top