งานด้านภาษีอากร

บริการจัดทำแบบภาษี และนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นแบบ

  1. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน(ภ.ง.ด1) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป
  2. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรม(ภ.ง.ด.3) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป
  3. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล(ภ.ง.ด.53) ภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป
  4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือน
  5. จัดทำแบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

บริการจัดทำแบบภาษี และนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นแบบ

  1. จัดทำและยื่นแบบประมาณภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ภายในวันที่ 31 ส.ค. ของทุกปี
  2. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
  3. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภ.ง.ด.1ก) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของ ทุกปี
  4. จัดทำและยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
  5. ภ.ง.ด90, ภ.ง.ด.91 ภายในวันที่31 มีนาคม ของทุกปี

“เราให้บริการงานด้านจัดทำเงินเดือนและบริหารงานประกันสังคม ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน เราใช้ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีในการประมวลผลเงินเดือนและควบคุมคุณภาพ อีกทั้งวิธีป้องกันการผิดพลาดของข้อมูล บริการของเราเชื่อถือได้ และเราจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับที่สุด ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า การดำเนินการทางด้านเงินเดือนของท่านเสร็จสมบรูณ์ในเวลาที่กำหนด และข้อมูลที่ถูกต้อง”