บริการวางระบบบัญชีแบบครบวงจร

ในภาวะปัจจุบันระบบบัญชีมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ มีการแบ่งส่วนงานหลายส่วน และมีพนักงานเป็นจำนวนมาก        การมีระบบบัญชีที่เหมาะสมจะทำให้การมอบหมายงานและควบคุมงานกระทำได้ง่าย เพราะระบบบัญชีรายงานผลงานแต่ละส่วนให้ถูกต้อง  ช่วยให้ธุรกิจสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยส่วนรวมทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคคลภายนอกได้ถูกต้องทันเวลา  ช่วยป้องกันและรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้สูญหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่สมควร การมีระบบบัญชีที่ดีจึงเป็นเป็นระบบที่มีการควบคุมภายในที่ดีด้วย

การวางระบบบัญชี คือ การจัดให้มีระบบบัญชีในองค์กร ซึ่งอาจเป็นการวางระบบบัญชีการเงิน หรือบัญชีบริหารซึ่งครอบคลุมไปถึงระบบบัญชีต้นทุนด้วย แล้วแต่ลักษณะของธุรกิจ

งานวางระบบแบ่งตามลักษณะของการให้บริการ

 • วางระบบบัญชีใหม่
 1. วางระบบบัญชีในกิจการที่ตั้งขึ้นใหม่
 2. วางระบบบัญชีใหม่  ในกิจการที่ตั้งขึ้นมานานแล้ว
 • วางระบบบัญชีเพื่อขยายให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่(วางเฉพาะส่วนงานใหม่)
  เช่น การวางระบบเฉพาะสาขาที่เปิดใหม่
 • วางระบบบัญชีเพื่อปรับปรุงบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเฉพาะส่วน(วางเฉพาะส่วนที่ควรปรับปรุง)
  เช่น วางระบบเฉพาะแผนกขาย เนื่องจากมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานหน้าร้าน

บริการ งานวางระบบบัญชีของเรา

 1. บริการวางระบบบัญชีงานซื้อ และเจ้าหนี้
 2. บริการวางระบบบัญชีงานขาย และลูกหนี้
 3. บริการวางระบบงานสินค้าคงคลังและสินทรัพย์
 4. บริการวางระบบ งานเอกสาร(ควบคุมภายใน)
 5. บริการSettingโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทั้งระบบ