315

บริการจัดทำบัญชี

 1. จัดทำ-ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat7%
 2. จัดทำ-ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40
 3. จัดทำ-ยื่นแบบภาษีซื้อรายงานภาษีขายประจำเดือน
 4. จัดทำ-ยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.3)
 5. จัดทำ-ยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.53)
 6. จัดทำ-ยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.1)
OLQE6Y0

งานด้านภาษีอากร

 1. ภาษี หัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน(ภ.ง.ด1)
 2. ภาษี หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรม(ภ.ง.ด.3)
 3. ภาษี หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล(ภ.ง.ด.53)
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ30)
 5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)
 6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)
 7. ภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภ.ง.ด.1ก)
business_2

บริการตรวจสอบบัญชี

 1. งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีปัจจุบัน
 2. งบทดลอง ปีปัจจุบัน
 3. บอจ. 5 (กรณีเป็นบริษัท) หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างฯ
 4. ภ.พ. 30 ธันวาคม ปีปัจจุบัน, รายงานภาษีซื้อ-ขาย
 5. ภ.ง.ด.1 เดือน ธันวาคม ปีปัจจุบัน + ภ.ง.ด. 1ก
 6. ภ.ง.ด. 3,53 ธันวาคม ปีปัจจุบัน ( พร้อมใบต่อ ภ.ง.ด.ด้วย)
766805--01

บริการวางระบบบัญชี

 1. บริการวางระบบบัญชีงานซื้อ และเจ้าหนี้
 2. บริการวางระบบบัญชีงานขาย และลูกหนี้
 3. บริการวางระบบงานสินค้าคงคลังและสินทรัพย์
 4. บริการวางระบบ งานเอกสาร(ควบคุมภายใน)
 5. บริการSettingโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทั้งระบบ
OLAZ6A0_tiny

บริการจัดทำเงินเดือน

 1. จัดทำรายงานการนำส่งประกันสังคม
 2. จัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. จัดทำแบบนำส่งเงินประกันสังคม
 4. จัดทำ สลิปเงินเดือน สำหรับพนักงาน
 5. รายละเอียดบริการรับทำเงินเดือน(ต่อ)